Logo

Versions: English| Français


Tumenye
 

Urwego rw’Umuvunyi ni Urwego rwateganyijwe mu ngingo ya 182 y’Itegeko Nshinga ryo kuwa 04/06/2003, rushyirwaho n’Itegeko n 25/2003 ryo kuwa 15 Kanama 2003 ryaje kuvugururwa n’Itegeko n 17/2005 ryo kuwa 18/08/2005.

INSHINGANO NKURU Z’URWEGO RW’UMUVUNYI

  • Guhuza umuturage n’inzego z’ubutegetsi za Leta n’izigenga ;
  • Gukumira no kurwanya akarengane, ruswa n’ibyaha bifitanye isano na yo mu nzego za Leta n’izigenga ;
  • Kwakira no gusuzuma ibirego by’abantu ku giti cyabo n’amashyirahamwe yigenga byerekeye ibikorwa by’abakozi ba Leta, iby’inzego zayo n’ibyabikorera ku giti cyabo no gukangurira abo bakozi n’izo nzego gushakira umuti ibyo bibazo iyo rusanze bifite ishingiro
  • Kwakira, kubika no gukurikirana buri mwaka inyandiko zigaragaza imitungo nyakuri y’abayobozi b’Igihugu kuva ku rwego hejuru kugera ku rwo hasi n’abandi bakozi bateganywa n’Itegeko.
    Urwego rw’Umuvunyi ruyoborwa n’Umuvunyi Mukuru, akunganirwa n’Abavunyi babiri Bungirije, umwe ushinzwe kurwanya akarengane, ruswa n’ibyaha bifitanye isano nayo, undi ushinzwe gukumira akarengane, ruswa n’ibyaha bifitanye isano na yo.